Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Drukuj
środa, 02, maj 2018

Ostaszewo, dnia 02.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Ostaszewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

d.s. gospodarki odpadami komunalnymi

w Urzędzie Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

1.      Posiada obywatelstwo polskie;

2.      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3.      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.      Cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5.      Posiada wykształcenie średnie lub wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

1.      Preferowane kierunki wykształcenia – ochrona środowiska, prawo, administracja;

2.      Staż pracy w strukturach samorządowych lub spółkach komunalnych bądź
w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, w tym na stanowiskach związanych z ochroną środowiska;

3.      Znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, w tym komunalnymi,

- ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw,

- ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- ordynacji podatkowej,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

-ustawy prawo zamówień publicznych;

4.      Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;

5.      Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, rzetelność, systematyczność, skrupulatność i terminowość;

6.      Prawo jazdy kat. B.

III. Warunki pracy na stanowisku:

1.      Praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo;

2.      Praca przy komputerze i w terenie.

3.      Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godz. dziennie;

4.      Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nie określony;

5.      Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. 

W miesiącu kwietniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1.      Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ostaszewo;

2.      Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

3.      Prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego;

4.      Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat
za gospodarowanie odpadami;

5.      Prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.      Przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji;

7.      Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami;

8.      Przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków
w zakresie prowadzonych zadań;

9.      Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej całokształtu spraw wynikających
z zakresu czynności;

10.  Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach bądź stwierdzających stan zaległości;

11.  Opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminie oraz stała ich weryfikacja;

12.  Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

13.  Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;

14.  Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostaszewo;

15.  Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

16.  Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska
w zakresie gospodarki odpadami;

17.  Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców;

18.  Opracowywanie wniosków i współdziałanie z odpowiednimi komórkami w Urzędzie
w ich opracowaniu w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych;

19.  Przygotowywanie informacji wynikających z prowadzonego zakresu do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

20.  Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa
lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych;

21.  Nadzorowanie funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków w Ostaszewie tj. m.in. zlecanie badań ścieków i osadu oraz prawidłowe gospodarowanie osadem; zlecanie działań remontowo- modernizacyjno-konserwatorskich na oczyszczalni,;

22.  Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych oraz nadzór nad pracownikami wykonującymi prace melioracyjne i porządkowe.

23.  Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta lub Sekretarza.

 V. Wymagane dokumenty :

1.      List motywacyjny;

2.      Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3.      Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4.      Kserokopie świadectw pracy,

5.      Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

6.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

7.      Referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata;

8.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

9.  Oświadczenia:

1)     o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)     o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;

3)     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym;

10.  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)” oraz  własnoręcznie podpisane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.      Dokumenty należy składać w kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko
ds. gospodarki odpadami komunalnymi” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Ostaszewie lub wysłać na adres Urzędu Gminy w Ostaszewie: ul. Kościuszki 51,
82-112 Ostaszewo.

2.      Termin składania dokumentów – do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 15:30.

3.      O zachowaniu terminu decyduje  data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną
po terminie nie będą rozpatrywane

VII. Informacje dodatkowe:

1.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania.

2.      Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostaszewo w zakładce – Oferty pracy- https://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/search/joboffers/

 Wójt Gminy

Michał Chrząszcz

Tuesday the 19th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.