„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie” realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Drukuj

Dokument1

 

To przedsięwzięcie wieloletnie, rozpoczęte w 2020 roku, natomiast zakończenie budowy nastąpiło 25 kwietnia 2022 roku.

Dnia 15 lipca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr PLRU.02.01.00-22-0102/18-00 Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area/Rozwój infrastruktury na rzecz czystego środowiska na obszarze transgranicznym. Partnerem projektu jest Administracja Okręgu Miejskiego Czerniachowsk.

Całkowity budżet projektu realizowany przez Gminę Ostaszewo szacowany jest na 736.545,78 EUR; dofinansowanie projektu to kwota 660.758,03 EUR; wkład Gminy Ostaszewo – 75.787,75 EUR. Ponadto wydatkiem gminy będzie VAT od wartości inwestycji.

Instytucja Zarządzająca tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązała się do sfinansowania 89,71 % szacunkowych, całkowitych kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu (czyli kwot netto inwestycji).

W 2021 r., zakres rzeczowy zadania obejmował kompletną realizację robót budowlanych wraz z dostawami i montażem urządzeń w zakresie ETAP I Część I tj, przebudowę i modernizację oczyszczalni wraz z rozbiórką i unieczynnieniem wyłączanych obiektów, a w szczególności:

• budowę automatycznego punktu zlewnego ścieków dowożonych;

• budowę studni oczyszczania wstępnego z kratą hakową;

• budowę przepompowni ścieków oczyszczonych mechanicznie;

• budowę jednego zbiornika żelbetowego reaktora KA/FR 1;

• budowę zbiornika retencyjnego ścieków surowych (przylegającego do KA/FR 1);

• budowę komory stabilizacji tlenowej - KSTO (przylegającej do KA/FR 1);

• budowę modułu rozdziału osadu;

• budowę rurociągów międzyobiektowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

• budowę ciągów pieszo-jezdnych;

• remont istniejącego budynku technicznego;

• remont poletek osadowych (usunięcie zalegającego osadu, wymiana rurociągów);

• budowę zadaszenia na zestaw dozowania koagulantów;

• wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego, instalacji zasilania, sterowania i automatyki;

• unieczynnienie obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz w wywozem zalegających odpadów;

• zagospodarowanie terenu.

Modernizowana oczyszczalnia po wykonaniu prac Etapu I umożliwia oczyszczenie ładunków zanieczyszczeń o wartości 3250 RLM do parametrów przewidzianych pozwoleniem wodnoprawnym tj.

- BZT5 – redukcja o 70-90%,

- ChZT – redukcja o 75%,

- zawiesina ogólna - redukcja o 90%.

Przepustowość oczyszczalni wzrośnie do 170 m3/d.

Badania próbek ścieków dokonane przez firmę zewnętrzną potwierdziły uzyskanie zakładanych parametrów w wyższym stopniu, bo:

- BZT5 – redukcja o 99%,

- ChZT – redukcja o 96%,

- Zawiesina ogólna - redukcja o 99%.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

19

21

20220504 104457

received 320775096748021

received 362909572551009

received 878430950222307

received 943544469658299

 

Saturday the 21st.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.