Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostaszewo – edycja 2017

Drukuj
piątek, 25, sierpień 2017

 

usuwanie azbestu

Gmina Ostaszewo w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostaszewo – edycja 2017".Dnia 07 kwietnia 2017 roku Gmina Ostaszewo wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostaszewo 2017." Zadanie jest zgodne z Programem Usuwania Azbestu z terenu Gminy Ostaszewo, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 19 grudnia 2012 roku. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 7.900,00 zł. Dnia 19 czerwca 2017 roku Gmina zwróciła się z zapytanie ofertowym dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Ostaszewo. 19.06 2017 roku wyłoniono wykonawcę. 18 sierpnia 2017 roku podpisana została umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-75-E/286/2014/AZBEST - 2014 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Gminą Ostaszewo na dofinansowanie realizacji w/w zadania. Zadanie dotyczyło demontażu, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Zadanie w 75% finansowane było ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Ostaszewo w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosiła 7.860,00 zł. Dotacja pochodzi z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Dotujący działa na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 519 z późn. zm.),w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Pozostałe 25% to koszt własny gminy.

Nieruchomości biorące udział w konkursie zostały zinwentaryzowane i ujęte w „Programie Usuwania Azbestu z terenu Gminy Ostaszewo". Na pokryciach dachowych budynków biorących udział w konkursie znajdowały się płyty azbestowo cementowe.

Dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Gdańsku realizowanego przez Gminę Ostaszewo przyczyniło się do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. Zrealizowane zadanie zmniejszyło ilość, występujących wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostaszewo.

W ramach przedmiotowego zadania zutylizowano azbest z 8 budynków, unieszkodliwiono 19,953 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zapraszam osoby, które do tej pory nie skorzystały jeszcze z dofinansowania a są zainteresowane realizacją zadania utylizacji eternitu do składania wniosków w 2018 r.
Nie można samodzielnie usuwać płyt azbestowych, ponieważ wymaga to zachowania szczególnej ostrożności, aby nie narażać się na wdychanie włókien azbestu! Zbieraniem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest zajmować się mogą tylko wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia, wyszkolonych pracowników, odpowiednie ubrania, wyposażenie w niezbędne środki i sprzęt.

wfos

Wednesday the 26th. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.