Logo Urzędu Gminy Ostaszewo

III Sesja Rady Gminy Ostaszewo

Ocena 0/5

Informujemy mieszkańców Gminy Ostaszewo, że w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 10.45 w świetlicy wiejskiej OSP w Ostaszewie odbędzie się III Sesja Rady Gminy Ostaszewo.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Odczytanie proponowanego porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    4.1.  ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne;  

    4.2. wniesienia wkładu pieniężnego do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółki z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim; 

    4.3.  zmian w uchwale budżetowej Gminy Ostaszewo na 2024 rok; 

    4.4.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2027. 

5. Procedura absolutoryjna: 

    5.1. Dyskusja na temat raportu o stanie Gminy Ostaszewo za 2023 rok. 

    5.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostaszewo wotum zaufania. 

    5.3.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

          5.3.1. Odczytanie uchwały Nr 044/g253/R/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostaszewo za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 

          5.3.2. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Ostaszewo za 2023 rok z dnia 17 maja 2024 r. 

          5.3.3. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

    5.4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ostaszewo: 

           5.4.1. Odczytanie uchwały Nr 105/g253/A/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostaszewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostaszewo z tytułu wykonania budżetu za 2023  rok. 

           5.4.2. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostaszewo. 

6. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawy bieżące. 

9. Zakończenie obrad sesji.           

                                                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy                                                   

                                                                                                                                                                                                                                          (-) Joanna Wójtowicz                                                         

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności