Logo Urzędu Gminy Ostaszewo
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Ostaszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ostaszewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 26 lipca 2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Bryk, sekretarz@ostaszewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 247-13-18 w 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Urząd Gminy w Ostaszewie
ul. Kościuszki 51
82-112 Ostaszewo

Budynek Urzędu Gminy w Ostaszewie usytuowany jest przy ul. Kościuszki 51. Bariery architektoniczne: schody oraz wąskie korytarze, uniemożliwiają w chwili obecnej poruszanie się po Urzędzie osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku jest także ograniczony schodami i wąskimi drzwiami wejściowymi. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są we wszystkich sprawach na parterze budynku urzędu.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy głównym wejściu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, lecz oznakowanie wykonane jest w sposób kontrastowy.

Parking przy Urzędzie Gminy w chwili obecnej nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Jednak, planowane jest jego wyznaczenie i wykonanie przed budynkiem Urzędu (równolegle do głównej ulicy). Budynek Urzędu Gminy nie posiada windy. W urzędzie brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Urząd nie posiada tłumacza migowego, ani pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem


Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848