Logo Urzędu Gminy Ostaszewo

Informacja dotycząca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Handel odbywać się będzie na placu przy ul. Kościuszki 26 w Ostaszewie (plac w centrum)

- w piątki w godzinach od 800 do 1300

- w soboty w godzinach od 800 do 1300

przez cały rok, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Przedmiotem handlu mogą być tylko towary rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzonego w gospodarstwie rolnym, w wyłączeniem artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/197/2022 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników (Dz. Urzęd. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 1385):

  1. Na terenie objętym sprzedażą obowiązuje Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątku i soboty przez rolników i ich domowników.
  2. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel w piątki i soboty zobowiązani są do posiadania i okazania do wglądu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej lub podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.
  3. Handel może prowadzić:

1) rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 933),

2) domownik - osoba bliska rolnikowi, która:

a) ukończyła 15 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Pracownik Urzędu Gminy w Ostaszewie do kontaktu: p. Barbara Forma, tel. 55 247 13 18 w. 44. (codziennie, w godz. 7.30 – 15.30).

 Celem nowych przepisów – tj. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290) jest "zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie i dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych".