Logo Urzędu Gminy Ostaszewo

Program „Czyste Powietrze”

Ocena 0/5

czyste_powietrze_punkt_konsultacyjny 

Program  „Czyste Powietrze”

Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem  w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

1)    Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
 - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

2)     Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:
- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza: 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe);

- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

3)     Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe);

- ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła, które spełniają najwyższe normy. Do takich źródeł ciepła zaliczyć można: węzeł cieplny; pompę ciepła; kocioł gazowy kondensacyjny; kocioł olejowy; ogrzewanie elektryczne; kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz na montaż odnawialnych źródeł energii (OZE): modernizacja instalacji wewnętrznych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej); ocieplenie przegród budowlanych; wymiana stolarki zewnętrznej; wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła; mikroinstalacja fotowoltaiczna; audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy.

Formy dofinansowania

·         Dotacja;

·         Dotacja z prefinansowaniem - wyłącznie w ramach 2 i 3 grupy beneficjentów Programu;

·         Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego - wyłącznie w ramach 1 i 2 grupy beneficjentów Programu.

                                                                                                              

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

·         Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł

·         Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł

·         Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

·         Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł

·         Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł

·         Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

 

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW pod adresem  https://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez portal gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. 

Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego.

 

Więcej informacji o  Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Czyste Powietrze  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/),  na stronie WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze-2/ oraz na Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/.

Informacje można uzyskać również w punkcie konsultacyjno-informacyjnym znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Ostaszewie, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo, pokój nr 6 w godzinach 7.30 – 15.30. 

 

Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Ostaszewo:

·       złożone wnioski o dofinansowanie: 80

·       zrealizowane przedsięwzięcia: 35

·       kwota wypłaconych dotacji: 585 727,77 zł

 

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 31.12.2022 r.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności